‘Mondelez Moments of JOY’ ช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาเพื่อน้อง จาก ‘มอนเดลีซ’
May 5, 2018

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง รวมพลังพนักงานจิตอาสาของบริษัทกว่า 40 คน ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ในกิจกรรม “Mondelez Moments of JOY ช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา” เพื่อเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สังคม


พร้อมนำการ์ตูน ‘M Hero’ ผสานสื่อเอ็ดดูเทนเมนต์ กระตุ้นให้เด็กไทยเข้าใจถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้า เพื่อสานต่อพันธกิจหลักของมอนเดลีซในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนไทย


นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา ของ มอนเดลีซได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว โดยในปีนี้ เราได้ต่อยอดโครงการดังกล่าว ด้วยการขยายการจัดกิจกรรม


จากโรงเรียนภายใต้โครงการไปยังชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน โดยเราเริ่มจากการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาและมอบความรู้ให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่สำนักงานใหญ่เราตั้งอยู่ ตามพันธกิจหลักขององค์กรในการเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขและตอบแทนสังคมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่”

กิจกรรม “Mondelez Moments of JOY ช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาเพื่อน้อง” ที่จัดขึ้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา ซึ่ง มอนเดลีซเน้นการใช้สื่อเอ็ดดูเทนเมนต์สุดสร้างสรรค์

พร้อมนำแมสคอตตัวการ์ตูน M Hero มาให้เยาวชนได้เรียนรู้และสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน และน้องๆ ยังได้เข้าใจถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้าและหลักโภชนาการมากขึ้น พร้อมเติมเต็มความสุขหรรษาด้วยกิจกรรมเสริมทักษะและเกมส์การเรียนรู้ต่างๆ จากพนักงานจิตอาสาของมอนเดลีซที่ร่วมมือร่วมใจกันเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่น้องๆ เยาวชน

ปัจจุบันมอนเดลีซดำเนินโครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา ครอบคลุมหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน ซึ่งโครงการนี้ได้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 10,000 คน จาก 48 โรงเรียนในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมีจำนวนพนักงานจิตอาสาของมอนเดลีซมากกว่า 3,000 คน ที่ได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาเป็นเวลากว่า 20,000 ชั่วโมง ให้แก่เยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

Subscribe me