16 ศิลปินร่วมถ่ายทอดปัญหาเด็กผ่านสตรีทอาร์ต ‘Art for The Future’ ทั่วกรุงเทพ!
Oct 29, 2018

ประเทศไทยมีเด็กจำนวนมาก ที่ตกอยู่ในภาวะเปราะบาง ด้วยสาเหตุหลากหลายเช่น ความยากจน สถานะทางกฎหมาย การไร้สัญชาติ การอยู่ในที่ห่างไกล การถูกละเมิดทำร้าย ถูกทอดทิ้ง หรือเกิดจากความทุพพลภาพทางร่างกาย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ การพรากโอกาสในชีวิตไปจากเด็กๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว การขาดโอกาสเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ หรือ สิ่งต่างๆ ที่จะช่วยให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้…ในโอกาสครบรอบ 70 ปีในการดำเนินงานของยูนิเซฟในประเทศไทย จึงจัดแคมเปญพิเศษ ‘Art for The Future’ คุณ..เปลี่ยนอนาคตเด็กให้ดีขึ้นได้

ปัญหาของเด็กในประเทศไทยได้ถูกถ่ายทอดโดยเชิญ 16 ศิลปินรังสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพื่อสะท้อนปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, ปัญหาการล่วงละเมิดและความรุนแรงต่อเด็ก, ปัญหาการเข้าไม่ถึงปัจจัยสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, และปัญหาของวัยรุ่น ที่จะปรากฏทั่วกรุงเทพฯ เพื่อร่วมรณรงค์และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ยูนิเซฟเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กในประเทศไทยมายาวนานกว่า 70 ปี กับทุกภาคส่วน ตั้งแต่พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้เด็กได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย ได้รับการปกป้องดูแล จนถึงได้รับการศึกษาและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ แต่ทว่ายังพบว่ามีเด็กที่ยังขาดโอกาสเพราะความเหลื่อมล้ำ โดยมากเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ยากจน ซึ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำนี้ฝังรากเหง้าอยู่ในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการดำเนินงานของยูนิเซฟในประเทศไทยจึงจัดแคมเปญรณรงค์ ครั้งใหญ่ ‘Art for The Future’ คุณ..เปลี่ยนอนาคตเด็กให้ดีขึ้นได้เพื่อสื่อสารประเด็นปัญหาต่างๆ ของเด็ก ในประเทศไทยผ่านผลงานศิลปะโดยฝีมือของ 16 ศิลปินชาวไทยที่ยูนิเซฟเชิญมาเปล่งเสียงแทนเด็กๆ ซึ่งศิลปะแต่ละชิ้นมีนัยยะสะท้อนถึงปัญหาของเด็กๆ ทุกคน และผู้ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมแสดงพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สามารถทำได้โดยเข้าไปที่ www.unicef.or.th/70years ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน และชื่อของทุกท่านจะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะทั้ง 16 ชิ้น

ผลงานศิลปะทั้ง 16 ชิ้น จะจัดแสดงอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ ย่านเจริญกรุง, พระนครบาร์, เยโล่ เฮาส์, วูฟแพ็ค, แอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน โดย 16 ศิลปินที่มาสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ได้แก่คุณสยาม เนียมนำ, ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา, ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา, พิชฐญาณ์ โอสถเจริญผล, ดริสา ริเอธี การพจน์, น้ำน้อย-ปรียศรี พรหมจินดา, เหนือ- จักรกฤษณ์ อนันตกุล, ชาญณรงค์ ขลุกเอียด, ศุภิสรา เปรมกมลมาศ , ทศพร เหมือนสุวรรณ, Jayoto อุทิศ โพธิ์คำ, ปกรณ์ ธนานนท์, ปรัชญพร วรนันท์, พีรเวทย์ กระแสโสม, ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล , พิเชฐ รุจิวรารัตน์

นอกจากนี้ยูนิเซฟยังจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชั่นชุดพิเศษ 4 เรื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เด็กในประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในรูปแบบ แอนิเมชั่นสื่อสารเรื่องความรุนแรงในเด็กจากคนใกล้ตัว, การศึกษาของเด็กชายขอบ, การตั้งท้องก่อนวัย อันควรของวัยรุ่น และความยากจนของเด็กไทย ซึ่งสามารถติดตามภาพยนตร์แอนิเมชั่นทั้ง 4 เรื่องนี้ได้ทาง เฟซบุคยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ www.facebook.com/unicefthailand/

Subscribe me