Know your coffee
Nov 19, 2014

Infographic เกี่ยวกับกาแฟ เป็นงานวาดมือสวยๆ จาก Russell Shaw นักวาดภาพประกอบที่จะทำให้เรารู้จักกาแฟพื้นฐานแต่ละแก้วมากขึ้น ว่ามีความแตกต่างกันที่ส่วนประกอบอะไรบ้าง

IMG_9770aเริ่มจากสเก็ตช์คำว่า Coffee ก่อน

 

coffee21ออกแบบบริเวณหัวเรื่องโดยการวาง Know Your Coffee เข้าไป

 

IMG_9771aสเก็ตช์ภาพแก้วและจานรอง

coffee3ลงสีและใส่รายละเอียด

 

coffee4เสร็จสมบูรณ์ออกมาเป็น infographic ที่มีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจน

Credit: http://russellshawblog.com/know-your-coffee/

admin

admin
description

Subscribe me