อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต
Dec 27, 2017

แม้การคมนาคมจะเชื่อมโยงทุกความห่างไกลให้ใกล้ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางบกด้วยรถยนต์หรือทางอากาศจากสายการบินต่างๆ แต่หนทางที่เชื่อมโยงดังกล่าวกลับไม่ได้ส่งความเจริญและความเป็นอยู่ที่ดีไปอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งห่างจากตัวเมืองของจังหวัดไปไม่กี่กิโลเมตร กลับขาดและไม่ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคอันได้มาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มอีซูซุถือเป็นพันธกิจกับสังคม และเริ่มดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ได้ส่งมอบระบบประปาบาดาลอันได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลกเป็นลำดับที่ 28 ณ โรงเรียนบ้านนาทาม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีมร.ฮารุกิ ฮุเมซาวะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, มร.ฮิโรโอมิ ฟุกุโอกะ รองประธานบริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) และดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบ

“กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นสานต่อปณิธาน ดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ำดื่มในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยการดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 28 ณ โรงเรียนบ้านนาทาม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับการสนับสนุนอันดียิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานจากอีซูซุ สำรวจและสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพื่อจัดหาน้ำบาดาลสะอาดไว้อุปโภคบริโภค อย่างถูกสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลกให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน”

มร.ฮารุกิ อูเมซาวะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวและเสริมด้วยว่า “ยิ่งไปกว่านั้น ยังเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน และสมาชิกในชุมชนที่ประสบปัญหาได้อย่างบูรณาการ ด้วยการจัดสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งชุดกรองน้ำดื่มสะอาด และจัดอบรมการใช้งานและการดูแลรักษา พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบันเทิงจาก “มิกซ์ ทองระย้า” นักแสดงดาวรุ่งยอดนิยม และ “ใหญ่-ฝันดี จรรยาธนากร” พิธีกรอารมณ์ดี มาร่วมสร้างรอยยิ้มให้น้องๆ อีกด้วย”

โรงเรียนบ้านนาทาม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 280 คน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรรวม 34 คน แม้เด็กๆ จะมีอาหารกลางวันให้รับประทานฟรี แต่กลับขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เพราะมีเพียงบ่อบาดาลเก่าบ่อเดียว ซึ่งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ รวมถึงคุณภาพน้ำไม่สามารถดื่มได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงฤดูแล้งโรงเรียนจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพราะลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนเป็นที่สูงบนภูเขา พื้นที่จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้

ส่วนการจะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝน โรงเรียนบ้านนาทามก็ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อภาชนะ จึงต้องซื้อน้ำสะอาดจำนวน 10 ถัง หรือประมาณ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองชองเด็กๆ ในชุมชนรอบโรงเรียนมีอาชีพปลูกมันและยางพาราซึ่งมีฐานะยากจน แต่จำเป็นต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภคและเพื่อให้เด็กๆ ได้นำติดตัวมาดื่มที่โรงเรียน

ปัญหาข้างต้นนำไปสู่วิธีการแก้ไขอย่างยั่งยืน เมื่ออีซูซุดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะตามโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาด อบรมขั้นตอนการดูแลรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายในราคาพิเศษ แก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและนำรายได้ที่งอกเงยกลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาในครั้งต่อๆ ไป

เรื่องโดย​ : สิโรตม์ เพ็ชรจำเริญสุข

Subscribe me