Auschwitz: Drone video of Nazi concentration camp
Feb 2, 2015

เมื่อสำนักข่าว BBC นำเครื่อง Drone บนพาดูสถานกักกันของกองทัพนาซี Auschwitz-Birkenau concentration camp

70 ปีหลังจากจากการปลดปล่อยจากกองทัพโซเวียต แค้มนี้อยู่ในประเทศโปแลนด์ ซึ่งปัจจุปันเปิดเป็นพิพิทพันธ์ให้เข้าชมโดยมีทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่รอดจากสงครามครั้งนั้น

Child

Auschwitz เป็นแค้มที่ใหญ่ที่สุดที่เยอรมันได้สร้างไว้ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ภายในระยะเวลา5ปี มีคนมากกว่าหนึ่งล้านคนถูกฆ่าตายที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยิว

สงครามโหดร้ายเสมอ

admin

admin
description

Subscribe me